درباره کافه کتاب بی‌خوابی

گزینه‌های خدمات

  • % کافه جو 1غذای بیرون‌بر
  • % کافه جو 1صرف غذا در محل

پیشنهادها

  • % کافه جو 1سینی مزه
  • % کافه جو 1قهوه

گزینه‌های غذاخوری

  • % کافه جو 1شام
  • % کافه جو 1دسر

محيط

  • % کافه جو 1دنج
  • % کافه جو 1راحت و بی‌تکلف

بافت جمعیتی

  • % کافه جو 1مناسب گروه‌ها

برنامه‌ریزی

  • % کافه جو 1رزرو پذیرفته می‌شود